Welcome to a clean green world

KPP heeft als missie de toekomstige energiebehoefte in te vullen en het beperken van de invloed van het produceren en gebruiken van energie op ons klimaat tot een maximum te beperken met als grondstof de alom aanwezige afvalstromen. Hiermee pakken wij ook het wereldwijde afvalprobleem aan met de daarmee samenhangende vervuiling.

de missie van kpp energy & waste solutions

Onze aanpak van afval tot energie (waste to energy) is volledig circulair doordat alle bij de verwerking en productie vrijkomende elementen worden hergebruikt. Dit van CO2 tot fertilizer voor biomest. Voor ons is afval geen afval meer, maar een grondstof.

Wij maken gebruik van doorontwikkelde en bewezen technieken op het gebied van biovergisting en gasification in samenwerking met techpartners en overheden.

Ieder project wordt in een partnership aangenomen. Aangezien overheden een belangrijke rol hebben met betrekken tot afval, milieu, klimaat en energie zijn zij altijd een partner binnen een publiek private samenwerking.

Elk afval uit welke herkomst dan ook, huishoudelijk, bos- en landbouw, mens en dier, kan worden gebruikt.

De geproduceerde energie is bio- en syngas, die op hun beurt weer kunnen worden ingezet voor het produceren van elektriciteit op een klimaat neutrale wijze.

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en de uitstoot van CO2 dus fors te verminderen, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op innovatieve technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen is de productie van groen gas als alternatief voor aardgas.

Met behulp van groen gas kan Nederland bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen aan het klimaatakkoord van Parijs en tevens een belangrijk deel van zijn klimaatdoelstellingen verwezenlijken. De ambitie van Nederland is erop gericht om in 2020 5% van de Nederlandse gasvoorziening met groen gas in te vullen. Daarmee zou 20% van de klimaatdoelstelling van de overheid kunnen worden gerealiseerd. In een CO2-arme energievoorziening in 2050 zou hernieuwbaar gas wel vijf tot tien miljard m3 aardgas kunnen vervangen. Daartoe zal in de toekomst het groene gas steeds meer uit geïmporteerde (houtachtige) biomassa geproduceerd moeten worden, via een vergassingproces. Dit vereist echter technologische innovatie!

Groengas als duurzame vervanger voor aardgas

De afgelopen tijd is er in Nederland, ook met veel politieke steun, veel gesproken over het reduceren van onze afhankelijkheid van aardgas. Hierbij spelen zowel duurzaamheids- (fossiele brandstof), maatschappelijke- (Groningen) en geopolitieke- (Rusland) argumenten een rol. Een belangrijke voorwaarde voor het verminderen van ons aardgasgebruik is dat er een volwaardige vervanger beschikbaar is die de genoemde nadelen van aardgas adresseert. Groengas zou hierbij een belangrijke rol kunnen vervullen!

“Groengas” is geen fossiel gas maar gas gewonnen uit hernieuwbare bronnen, bij voorkeur uit reststoffen van de landbouw zoals mest en organische reststoffen (bijvoorbeeld bermgras en snoeiafval), met dezelfde eigenschappen (waaronder eenzelfde energetische waarde) als fossiel gas en dus een volwaardige maar duurzame vervanger kan zijn voor fossiel gas.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld energie uit zonne- en windenergie, kan biomassa doorlopend ingezet worden om duurzame energie en warmte, waaronder groengas, te produceren. Biomassa kan namelijk worden opgeslagen totdat het nodig is voor productie van groengas/biogas, elektriciteit en/of warmte en is daarmee een zeer nuttige hernieuwbare energiebron met veel potentie. De algemene verwachting is dan ook dat biomassa een belangrijke rol zal vervullen in de overgang naar een (meer) circulaire economie en het realiseren van de klimaatdoelstellingen in Nederland.

KPP energy & waste solutions BV
Zuidvliet 16, 8921 BL Leeuwarden, The Netherlands

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 67410668

Disclaimer
• Algemene voorwaarden

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2019 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.