Solutions

gasification

De Gasifier betreft een vergassingsinstallatie waarin het niet organische afval en droge biomass uit met name bos- en landbouw wordt verwerkt tot syngas door verhitting onder hoge temperaturen. Bij het proces ontstaat naast het syngas, CO2, droge nietslakvormende as en eventueel water. Het syngas wordt verwerkt tot groen biogas t.b.v. van het gasnet en als brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Elke vergassingsinstallatie is gemiddeld 8.000 uur per jaar in bedrijf.

Een vergassinginstallatie is in staat om afval om te zetten in uiteindelijk methaan. Dit groengas vervangt dan het fossiele aardgas en heeft daarmee een positieve bijdrage aan het klimaat. De positieve bijdrage wordt geoptimaliseerd doordat wij de CO2 afvangen. Het groengas wordt gebruikt om generatoren aan te drijven voor de opwekking van elektriciteit of het wordt gebruikt als brandstof zoals het traditionele aardgas.

Overheid, bedrijven en particulieren zijn dringend op zoek naar vervanging van aardgas. Op lange termijn kan waterstof deze rol op zich nemen. Groen gas kan nu al direct het aardgas vervangen. Het heeft precies dezelfde verbrandingseigenschappen.

Het vergassingsproces wordt als volgt schematisch weergegeven: in de negentiende eeuw werd het stadsgas op dezelfde manier uit steenkool gewonnen. De technologie om biomassa te gebruiken is van meer recente datum.

Het proces

Bij ontvangst van het afval vindt eerst droging plaats tot 90% droge stof. Vervolgens ontstaat na verhitting het ruwe syngas een mengsel van koolmonoxide, kooldioxide, methaan en waterstof. Waarbij na een reinigingstap de teercomponenten zijn verdwenen. Het syngas wordt via filters ontdaan van stofdeeltjes.

In een vervolgstap wordt het syngas omgezet naar methaan en opgewerkt naar groen gas zodanig dat het aan de eisen voldoet om het aan te bieden aan het gasnet. Het proces levert tevens aanvullend warmte op.

Naast groen gas komt kooldioxide (=CO2) in zuivere vorm beschikbaar. De vergassinginstallatie kan de laagste kwaliteit afvalstoffen als input gebruiken in alle mogelijke sorteringen. Verontreinigingen kunnen worden verwerkt. Er is geen schoorsteen, wel een noodfakkel om gas dat niet aan de eisen voldoet te kunnen verbranden.

Vergassing is een alternatief voor verbranding van afval. Bij verbranding met zuurstof komt alleen warmte beschikbaar. Deze warmte wordt gebruikt voor stoom – of elektriciteitsproductie. Bij vergassing ontstaat specifiek methaan wat als groengas het aardgas met al zijn goede gebruiksmogelijkheden, vervangt.

Samengevat ontstaan er drie producten met een waarde, namelijk: groen gas, CO2 en warmte.

digester Hogen technology

Een consortium van partijen uit Friesland en Amerika (bestaande uit Universal Energy Solutions BVClark Technology LLTEvergreen LLTClark Technology LLT en Universal Energy Solutions BV) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om afval zoals bermgras en hout als co-vergistingsmateriaal te gebruiken, omdat de materialen veel goedkoper zijn en soms zelfs een bron van inkomsten vormen (zogenaamde gate fees). Dit levert een gezonde businesscase op.

Doorbraak met ‘Hogen’-technologie

Normale co-vergisters zetten voornamelijk glucose (suikers) en vetten om in glucose (suikers) en vetten. Een medevergister moet minstens 50% mest gebruiken. De andere substraten zijn meestal maïskuilvoer, glycerine, plantaardig vet en graanafval. De kosten voor deze co-substraten zijn de laatste jaren echter sterk gestegen, waardoor het voor medevergisters financieel moeilijk is geworden. De technologie die bij de WUR wordt gebruikt is gericht op het afbreken van (harde) cellulose en bruinkool (de belangrijkste componenten in mest, grassen en hout). Deze biomassastromen zijn veel goedkoper, wat de business case zeer interessant maakt. Het geplande proces met de ‘Hogen’-technologie is te vergelijken met de manier waarop een koe gras verteert. De eerste stap in het proces is het malen (kauwen) van het levensmiddel tot korte vezels (vergroting van het oppervlak) met de ‘hydropulper’.

Daarna gaat het in de ‘hydrolyse tank’ (een zuur milieu vergelijkbaar met een maag) om de celmembranen van de cellulosecellen open te breken; ook alle extra zuurstof wordt hierbij verwijderd.

Vervolgens gaat het in de plug-flow reactor (de darmen); in plaats van de traditionele 1 tank biovergister gaat het digestaat nu door 4 aparte zones met speciale bacteriën die de biomassa effectief omzetten in biogas.

Het eindresultaat wordt in een schroef geperst, waarbij het water terug in het systeem wordt geperst. Omdat de input relatief droog materiaal is, zoals gras en hout, is er nauwelijks afvalwater. De vaste fractie is reukloos en kan als kunstmest worden gebruikt.

leach buster

De LeachBuster® is een innovatieve en state-of-the-art technologie die een breed scala aan afvalstromen met hoge vaste stoffen (tot 50% vaste stoffen) kan behandelen in schoon water zonder de noodzaak van voorfiltratie of staging. Het systeem kan worden afgestemd op de inhoud om schone waterstromen te genereren met een breed spectrum van zuiverheid, afhankelijk van het gebruik van gerecycled water. Het LeachBuster® systeem is ook in staat om zware metalen, zoals arseen, selenium en dergelijke uit drinkwater te verwijderen. Tot 99% van het water kan uit de meeste afvalwaterstromen worden teruggewonnen voor hergebruik of terug naar het milieu. De resultaten met het LeachBuster® systeem overtreffen de overheidsmandaten voor de behandeling van hoge vaste/meervoudige vervuilende afvalstromen zoals ruw afvalwater, industrieel afvalwater, stortplaatspercolaat, vergistingsinstallaties of dierlijk afval. Het systeem waarvoor het octrooi is aangevraagd, maakt geen gebruik van chemicaliën en de geconcentreerde vaste stoffen kunnen op verschillende milieuvriendelijke manieren worden verwerkt.

Voordelen

• Creëer een economische motor door afvalwater om te zetten in herbruikbaar water en hulpbronnen.
• Een aanzienlijke kostenbesparing door de vermindering van de hoeveelheid afvalwater voor externe of on-site behandeling.

• Aanzienlijke kostenbesparingen door het hergebruik van behandeld en gerecycled water.
• In staat om specifieke materialen in de afvalstroom op te vangen voor hergebruik elders.
• Vermindering van de behandelingstijd en -kosten door het gebruik van een single-pass systeem.
• Behoud van de natuur door het behoud van water en het verminderen van de introductie van verontreinigende stoffen in onze natuurlijke hulpbronnen en gemeenschappen.

co2 capture h2

CO2-afvang en -opslag (internationaal afgekort met CCS van carbon capture and storage), ook wel koolstofcaptatie genoemd, is het afvangen en opslaan van kooldioxidegas vrijkomt bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen.

CCS is een techniek waarmee fossiele brandstoffen (bijna) klimaatneutraal kunnen worden toegepast. Door het broeikasgas CO2 dat uit de verbranding van deze koolwaterstoffen ontstaat af te vangen en in reservoirs op te slaan komt die CO2 niet in de atmosfeer terecht.

KPP energy & waste solutions BV
Zuidvliet 16, 8921 BL Leeuwarden, The Netherlands

info@kpp-ews.com
https://kpp-ews.com

Facebook: KPP-energyandwastesolutions
Linkedin: KPP energy & waste solutions

Chamber of Commerce no.: 67410668

Disclaimer
• Algemene voorwaarden

Web development & design: Brandsz.nl | Copyright 2019 KPP energy & waste solutions BV. All rights reserved.